• Konferencja z udziałem minister edukacji narodowej

   - Idea edukacji włączającej jest ściśle związana z procesem integracji społecznej i promowaniem idei pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w nurt życia społecznego, zawodowego, kulturalnego. Szczególnego znaczenia nabiera w kontekście prawa i potrzeby uczenia się przez całe życie – powiedziała dzisiaj minister edukacji narodowej we Wrocławiu. 

  Joanna Kluzik-Rostkowska wzięła tam udział w konferencji „Edukacja włączająca w praktyce”. Spotkanie zorganizował Dolnośląska Kurator Oświaty.

  Jednym z podstawowych filarów edukacji włączającej jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, najbliższych miejscu zamieszkania dziecka.

  - Nauczyciel powinien patrzeć indywidualnie na dzieci, powinien nad nimi nadążać - powiedziała minister.

  Polskie prawo oświatowe zapewnia możliwość kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich typach i rodzajach szkół. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością może być zatem organizowane zarówno w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, jak i specjalnych. Decyzję o wyborze szkoły podejmują rodzice. 

  Każde dziecko uczęszczające do przedszkola, szkoły lub placówki, powinno mieć zapewnione wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

  Cele te w odniesieniu do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami realizowane są m.in. poprzez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  - Upowszechnianie i stopniowe wdrażanie dobrych praktyk wraz z rozwojem kompetencji nauczycielskich w zakresie włączania, sprawi, że szkolnictwo ogólnodostępne stanie się w pełni gotowe na przyjęcie wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otwarte na nowatorskie rozwiązania wychowawcze, rozwój dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia – dodała Joanna Kluzik-Rostkowska. 

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej


  źródło: www.men.gov.pl  « powrót