• Opłaty pobierane przez szkoły od rodziców

  1. Zgodnie z art. 54 ust 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), fundusze w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki może gromadzić rada rodziców z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Ww. ustawa nie przewiduje innej formy pobierania opłat od rodziców szkół publicznych.

  2. Kwestie dziennika elektronicznego w szkole regulują przepisy § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.  Prowadzenie przez szkołę dziennika wyłącznie w formie elektronicznej wymaga zgody organu prowadzącego szkołę; wydanie takiej zgody wiąże się między innymi z koniecznością uwzględnienia w planie finansowym szkoły środków finansowych na prowadzenie e-dziennika. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do pobierania od rodziców opłat za prowadzenie w szkole dziennika elektronicznego.

  3. Na podstawie § 27 ww. rozporządzenia odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją ponosi dyrektor szkoły. Oznacza to, że wszelkie firmy zewnętrzne, nawet jeśli świadczą usługi niezbędne do prowadzenia dziennika elektronicznego, nie mają kompetencji w zakresie udostępniania rodzicom możliwości korzystania z elektronicznego dziennika szkolnego.

   

  Źródło: www.kuratorium.lublin.pl  « powrót