• Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół

  Organ prowadzący:

  • nie powinien ustalać liczby punktów rekrutacyjnych dla kryteriów ustawowych;
  • nie może samodzielnie ustalać kryteriów samorządowych (lokalnych) w odniesieniu do kandydatów do szkół dla młodzieży ani dokumentacji potwierdzającej ich spełnienie;
  • ustalając kryterium dochodowe jako jedno z kryteriów lokalnych dla kandydatów do przedszkoli, nie może określić go kwotowo ani wskazać zasad obliczania dochodu w sposób inny niż przewidziany w art. 20 c ust. 9 i 10 u.s.o.;
  • nie może ustalać wzoru deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci, które uczęszczają już do przedszkola i nie muszą uczestniczyć w procesie rekrutacji, ponieważ art. 20 w ust. 2 u.s.o. nie nakłada na niego takiego uprawnienia;
  • przy ustalaniu wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub szkoły nie może wymagać innych informacji i danych osobowych niż określone w art. 20t ust. 1 u.s.o., a w szczególności podania informacji o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, które zgodnie z art. 20z u.s.o. powinny być przekazane jedynie dyrektorowi placówki oświatowej, a nie powinna mieć do nich dostępu komisja rekrutacyjna.

   

  Dyrektor placówki oświatowej:

  • nie może samodzielnie, z pominięciem organu prowadzącego, ustalić terminów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych oraz terminów postępowania uzupełniającego w gimnazjach;
  • nie ma kompetencji do samodzielnego ustalania kryteriów rekrutacyjnych i obowiązującej punktacji (oprócz szkół ponadgimnazjalnych);
  • nie może scedować na inny organ rozpoznawania odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej.


  Komisja rekrutacyjna nie może:

  • samodzielnie decydować o zastosowaniu innych kryteriów rekrutacyjnych lub zasad ich punktowania niż obowiązujące,
  • zamieszczać dodatkowych danych osobowych na listach kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych,
  • przetwarzać danych osobowych kandydatów dotyczących stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego,
  • odmówić sporządzenia na złożony w terminie wniosek rodzica uzasadnienia nieprzyjęcia kandydata.


  Kurator oświaty nie może:

  • scedować na dyrektorów placówek oświatowych kompetencji do wyznaczania terminów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  • samodzielnie, z pominięciem dyrektorów, ustalić zasad punktowania ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego i osiągnięć uczniów.

   

   

  Źródło: www.oswiata.abc.com.pl  « powrót