• Rodzic może złożyć odwołanie do sądu w sprawie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

  Pierwszy etap obejmuje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego publicznego przedszkola. Komisja jest zobowiązana do sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

   

  Rodzic kandydata po zapoznaniu się z uzasadnieniem może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania i doręcza swoją decyzję rodzicowi ucznia. Dyrektor może, po przeanalizowaniu pracy komisji przyjąć dziecko do przedszkola (w razie uznania, że decyzja komisji była niesłuszna albo wprawdzie słuszna, ale zwolniło się miejsce na skutek rezygnacji rodziców innego - przyjętego dziecka) lub podtrzymać decyzję komisji o nieprzyjęciu.

   

  Drugi etap procedury odwoławczej obejmuje skargę do sądu administracyjnego. Rodzic, który nie zgadza się z decyzją dyrektora, jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem dyrektora (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

   

  Źródło: www.oswiata.abc.com.pl  « powrót