• Informacje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola trzeba przechowywać przez 2 lata

  Dyrektorzy przedszkoli będą zobowiązani do zgłaszania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) i przekazywania mu informacji na temat dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola. Informacje te będą obejmowały:

  • imię i nazwisko dziecka; 
  • datę urodzenia dziecka; 
  • numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
  • imiona i nazwiska rodziców; 
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka.

  Dane te będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia ich przekazania. Będą wykorzystywane wyłącznie w związku z rozpatrywaniem ewentualnych odwołań złożonych przez rodziców.

   

  Źródło: www.oswiata.abc.com.pl  « powrót