Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Niezbędnik dla ucznia, nauczyciela i dyrektora na rok szkolny 2015 / 2016

Nauczyciele:

 1. Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, nauczyciel bierze również pod uwagę systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
 2. Nauczyciel ma pełną swobodę w organizacji zajęć dla najmłodszych uczniów; w klasach I - III szkoły podstawowej nie obowiązuje porządek 45 minutowych lekcji.
 3. Od 1 września roku szkolnego 2015/2016 będą obowiązywać przepisy określające rodzaje zajęć rewalidacyjnych, które powinny być w szczególności uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 4. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia będzie dokonywana co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
 5. Nauczyciele klas I - III szkoły podstawowej oraz nauczyciele świetlicy szkolnej zyskali prawo dodatkowego wsparcia ze strony asystenta nauczyciela.
 6. Nauczyciele zatrudnieni w publicznych: przedszkolach, szkołach i placówkach mogą w ramach stosunku pracy prowadzić zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach programów  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje im wynagrodzenie w wysokości ustalonej tak jak za godzinę ponadwymiarową. Zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

 

Dyrektorzy:

 1. W klasie pierwszej nie może być więcej niż 25 uczniów. Szkoła może przekroczyć ten limit i stworzyć klasę maksymalnie 27-osobową, jednak wtedy musi zatrudnić asystenta nauczyciela.
 2. Istnieje jednak możliwość, wyłącznie za zgodą organu prowadzącego, zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczby uczniów w oddziale integracyjnym szkoły w stosunku do liczby określonej obecnie w przepisach rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznych szkół.
 3. Dyrektor szkoły ma prawo do korzystania z obsługi prawnej zapewnianej przez JST.
 4. Jeśli w szkole jest więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, wówczas dobór dzieci w oddziale powinien uwzględniać ich wiek, w taki sposób żeby był możliwie zbliżony.
 5. Od 1 stycznia 2016 r. poradnie psychologiczno – pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne będą realizować powierzone im zadania uwzględniając potrzeby szkoły.
 6. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego nie będzie musiał wskazywać w dokumentacji szkolnej liczby godzin, którą przeznaczył na poszczególne obszary edukacji wczesnoszkolnej.
 7. Od 1 września 2015 r. zaczną obowiązywać wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą


– efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
– organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
– tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
– współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
– zarządzania szkołą i placówką.


Źródło: www.kuratorium.kielce.pl« powrót

Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional