Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Ewaluacja konferencji pt. "Dotacje na przedszkola w woj. lubelskim. Skorzystaj i zadbaj o dobrą bazę oraz ofertę edukacyjną dla Twoich wychowanków"

1.     Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinasowanie na edukację przedszkolną?

Odp. W ramach działania 12.1 Edukacja przedszkolna Wnioskodawcami mogą być: publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące lub inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) we współpracy z ww. (slajd 17).

Natomiast w ramach działania 13.5

Wnioski składać mogą: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; Organizacje pozarządowe; Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. (slajd 28).

 

2.     Pytanie dotyczy zwiększenia (liczby) miejsc w przedszkolu. Czy jest podana minimalna liczba dzieci? Czy możemy ubiegać się o dotację w przypadku, gdy liczba dzieci w przedszkolu jest większa niż mamy miejsc, tzn., że grupy są przepełnione (po 30 dzieci) w grupie, przepisy mówią o max 25?

Odp. Na ten moment zgodnie z dostępnymi dokumentami nie jest wymagana minimalna liczba dzieci biorących udział projekcie czy przystępujących do projektu. Jednakże w przypadku tworzenia nowych miejsc przedszkolnych należy odnieść się do zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są one tworzone (dane demograficzne). W przypadku, gdy liczba dzieci w przedszkolu jest większa niż mamy miejsc można ubiegać się o dofinansowanie mając na uwadze powyższe, tj. zapotrzebowanie na nowe miejsca przedszkolne.

 

3.     Czy przed złożeniem wniosku należy przeprowadzić audyt? Czy wsparcie można otrzymać dla całej placówki, czy tylko na utworzenie nowych miejsc?

Odp. Przed złożeniem wniosku nie trzeba przeprowadzać audytu.

W ramach działania 12.1 Edukacja przedszkolna typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie to: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez: 1) Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami) dla dzieci w wieku 3 – 4 lata; 2) Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. W ramach typu projektu nr 1 i 2 możliwy jest zakup: Specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju, a także prowadzenia terapii dzieci odbywających edukację przedszkolną – konieczne uzasadnienie (wyposażenie placówek realizujących edukację przedszkolną nie stanowi priorytetu w ramach działań ukierunkowanych na ten poziom edukacji). W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się także możliwość realizacji szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Będą one miały jednak charakter uzupełniający.

Natomiast w ramach działania 13.5

Jak wynika z powyższego wsparcie może otrzymać cała placówki (np. w zakresie rozszerzenia oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych - 12.1, a także budowę, rozbudowę, adaptację i modernizację obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym (m.in. place zabaw), zakup niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia) - 13.5. Przy czym preferowane będą projekty, w ramach, których w przypadku już funkcjonujących przedszkoli wsparcie skierowane będzie do dzieci niepełnosprawnych (orzeczenia, opinie).

 

Z poważaniem

Joanna Sobczuk

 

W razie dodatkowych pytań w sprawie tematyki poruszanej podczas konferencji, prosimy o kontakt z Urszulą Krakowską: u.krakowska@mojebambino.pl« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: odwolania_zgody@mojebambino.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional