• Do końca kwietnia dyrektorzy zdecydują o gotowości przedszkolaka do podjęcia nauki w szkole


  Znajdą się w nim m.in. informacje o:
  •    opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym w szczególności umiejętności społecznych, matematycznych, gotowości do nauki czytania i pisania,
  •    sprawności motorycznej dziecka,
  •    stopniu samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych,
  •    potrzebach rozwojowych dziecka, w tym zauważonych uzdolnieniach i predyspozycjach,
  •    zauważonych trudnościach w spełnianiu wymagań programowych w odniesieniu do możliwości dziecka.

  Obowiązek takiej oceny (gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole) zapisany został w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która realizowana jest od 01.09.2009 r. Od tego roku na zlecenie MEN wychowawcy przedszkolni przeprowadzają już systematyczne obserwacje pedagogiczne i oceniają, czy dziecko może rozpocząć naukę w pierwszej klasie, jednak o wynikach diagnozy przed wejściem w życie cyt. rozp. w sprawie świadectw informowali rodziców tylko ustnie.

  Źródło: bit.ly/Y6r5kC  « powrót