• Więcej środków Europejskiego Funduszu Społecznego na żłobki i instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

           

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poinformował
  o zwiększeniu alokacji na konkurs nr DWF_1.5_2_2012
  pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.


  Na projekty wybrane w ramach konkursu przeznaczono dodatkowe 37 mln zł,
  co po zsumowaniu z podstawową alokacją daje kwotę 87 mln zł.


  W związku ze zwiększeniem alokacji oraz oszczędnościami, które zostały wygenerowane
  w ramach poprzedniego konkursu realizowanego w ramach Działania 1.5 PO KL,
  MPiPS podejmie negocjacje z kolejnymi Wnioskodawcami znajdującymi się na liście rankingowej projektów,
  które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012.


  Dofinansowanie w konkursie otrzymują projekty, które zakładają:
   

  • wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego                                                                  i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych; wsparcie usług
   świadczonych przez dziennego opiekuna,

   

  • upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem  dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji,
   identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej  w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

   

  Instytucja Pośrednicząca podejmie negocjacje z 49 Wnioskodawcami (pozycja na liście rankingowej: 47-96) w ramach 1-szego typu operacji oraz z 1 Wnioskodawcą (pozycja 3 na liście rankingowej) w ramach 2-giego typu operacji.

   

  Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,6285,wiecej-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-na-zlobki-i-instytucje-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3.html
   



  « powrót